Skelört

(latin; Chelidonium majus) är en flerårig växt som blir mellan 25 och 85 cm hög och blommar från maj till augusti, med gula blommor. Den är ganska vanlig och trivs i näringsrik mark.

Den kan påträffas på exempelvis gårdar, byar, stenmurar, lövskogs hällar, kyrkogårdar och myrstackar. Skelörten har en kramplösande verkan på glatt muskulatur, särskilt på gallväggarna, i magen och tarmkanalen. Skelört kan ges som behandling av migrän. 

För utvärtes bruk används den som bot mot vårtor. Inga kända biverkningar föreligger upp till 5 gram. Måttlig överdosering kan ge muntorrhet, diarré, illamående och kräkning. Vid kraftigare överdosering kan mag- och tarmkramper, yrsel och medvetanderubbning uppstå.